ชั้น ม.2

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

List of waterfalls

105 World’s Most Amazing And Famous Waterfalls
105 World’s Most Amazing And Famous Waterfalls

Top 105 World's Most Amazing and Famous Waterfalls

Top 10 Spectacular Natural Phenomena Worksheet


ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2


1. Thai
5. Mynmar
9. Lao


ประกาศผลการสอบปลายภาค (อังกฤษอ่านเขียน)
เลขที่ รวมคะแนน ระดับผลการเรียน แก้ไข หมายเหตุ
คะแนนระหว่างเรียน
ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค ปลายภาค รวม
20 30 20 30 100
1 7 0 13 10 30 0.0
2 15 27 17 22 81 4.0
3 16 19 16 22 73 3.0
4 17 25 18 29 89 4.0
5 2 0 4 11 17 0.0
6 1 0 4 8 13 0.0
7 18 28 19 27 92 4.0
8 18 23 18 24 83 4.0
9 4 0 0 10 14 0.0
10 4 0 0 10 14 0.0
11 7 27 18 28 80 4.0
12 17 28 18 30 93 4.0
13 2 27 7 22 58 1.5
14 17 26 11 22 76 3.5
15 18 26 19 29 92 4.0
16 17 25 18 23 83 4.0
17 6 0 5 10 21 0.0
18 15 27 15 30 87 4.0